DECODING Azealia Bank’s Atlantis (THE WHOLE TRUTH)